Program Details

Otwarte Niebo: Poziom V Treningu Shambhali / Shambhala Training Level V


with Samten Kobelt
February 8 / 6:00 PM - February 10 / 6:00 PM

Go to Szczecin's website