Program Details

Podstawowa Dobroć 3 - Co jest rzeczywiste? /Basic Goodness 3 - What Is Real -Online program


with Fleet Maull
March 5 / 6:00 PM - March 7 / 7:00 PM

FOR ENGLISH VERSION PLEASE SCROLL DOWN

Seria Podstawowej Dobroci wprowadza nas w pogląd Shambhali, nauczany w sposób praktyczny. Programy te kładą nacisk na empiryczne badanie tego poglądu oraz zgłębianie jego znaczenia.


W trzeciej i ostatniej części pytamy „Co jest prawdziwe?” i przyglądamy, jak bardzo znaczące, tak naprawdę, jest to pytanie dla naszego życia.
Podczas tego programu będziemy próbowali  sobie odpowiedzieć, co tak naprawdę jest rzeczywiste a także skupimy się na badaniu fenomenalnego świata. Zapoznamy się z  niektórymi z podstawowych nauk buddyjskich, takimi jak nietrwałość, proces postrzegania, „umysł” i pustka. Będziemy  odkrywali i starali się doświadczyć świętości świata, jego magii i cudowności naturalnych elementów. W tym programie jest również zawarty element ekologiczny.


Nauczyciel: Acharya dr. Fleet Maull 


Wieloletni bliski uczeń Czogjama Trungpy Rinpocze i Sakjonga Miphama Rinpocze, związany z Shambhalą od lat 70-tych, studiował psychologię kontemplatywną, psychoterapię transpersonalną, założyciel i dyrektor organizacji wspierających resocjalizację więźniów. Sensei w tradycji Zen Peacemaker, organizator i uczestnik odosobnień "Bearing Witness" w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Konsultant i trener biznesowy, wykładowca na Uniwersytecie Naropy.


RAMOWY HARMONOGRAM:


Piątek (26 luty) - wieczorny wykład 18:00-20.00                                                          Sobota (27 luty) - zajęcia 12:00-20:00 z przerwą obiadową w godzinach 15.00-16.00  Niedziela (28 luty) - 12:00-19.00 z przerwą obiadową w godzinach 15.00-16.00                                                                  


Warunkiem ukończenia treningu jest udział w całości programu (piątek-niedziela).


Sugerowana darowizna: 320 zł


Early bird (przy rejestracji i wpłacie bezzwrotnej przedpłaty/darowizny a najlepiej całości kwoty do 26 stycznia): 270zł 


Powtarzający: 160 zł


Zniżki: członkowie Shambhali 10%, w szczególnych wypadkach możliwość uzgodnienia innej wysokości opłaty lub rozłożenia jej na raty.


Potwierdzeniem rejestracji i rezerwacji miejsca na programie jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 80zł z dopiskiem "Podstawowa Dobroć 3" na konto:
Shambhala Kraków
Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440


ENGLISH VERSION

The Basic Goodness series introduces us to the Shambhala view, which is taught in a practical way. These programs emphasize the experiential study of this view and the exploration of its meaning.


In the third and final part, we ask "What is real?" and we look at how significant this question is for our lives.
During this program, we will try to answer what is really real and we will also focus on exploring the phenomenal world. We will explore some of the basic Buddhist teachings, such as impermanence, the perception process, "mind" and emptiness. We will discover and try to experience the holiness of the world, its magic, and the wonder of natural elements. There is also an ecological element in this program.


Teacher: Acharya Dr. Fleet Maull


Long-time close student of Chogyam Trungpa Rinpoche and Sakyong Mipham Rinpoche, associated with Shambhala since the 1970s, he studied contemplative psychology, transpersonal psychotherapy, founder and director of organizations supporting the rehabilitation of prisoners. Sensei in the Zen Peacemaker tradition, organizer and participant of the "Bearing Witness" retreats in the former German Nazi concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau. Consultant and business trainer, lecturer at Naropa University.


FRAMEWORK SCHEDULE:


Friday (February 26) - evening lecture 18: 00-20.00 Saturday (February 27) - classes 12.00-20.00 with a lunch break from 15.00-16.00 Sunday (February 28) - 12.00-19.00 with a lunch break in between 15.00-16.00


The condition for completing the training is participation in the entire program (Friday-Sunday).


Suggested donation: PLN 320 


Early bird (when registering and making a non-returnable prepayment / donation, preferably the entire amount by January 26): PLN 270


Repeater: PLN 160


Discounts: Shambhala members 10%, in special cases it is possible to agree on a different amount of the fee or divide it into installments.


Confirmation of registration and reservation of a place on the program is a non-returnable advance payment of PLN 80 with the note "Basic Goodness 3" to the account:
Shambhala Krakow
Alior Bank S.A. O / Krakow
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440


  

Go to Krakow's website